image
image
 
Erecode
Code déontologique
Deontologische Erecode
Art. 1 - Definities
• Geologie is de wetenschap, die het bereikbare deel van de lithosfeer bestudeert, in al haar aspecten en toepassingen.
• Geo-objecten zijn voorwerpen, die een geologische oorsprong hebben, zijnde gesteenten, mineralen en fossielen; dit kunnen ook voorwerpen zijn die door een natuurlijk proces werden gewijzigd.
• Professioneel geoloog is de persoon, die de geologie als beroep uitoefent en de vereiste diploma's en/of beroepservaring bezit.
• Amateur-geoloog is iemand, die de geologie uit liefhebberij beoefent en er dus niet zijn beroep van maakt of er enig financieel voordeel uithaalt.
• Handelaar is de persoon, die meer dan occasioneel en op wettelijke wijze handel drijft in
geo-objecten.
• Verzamelaar is de persoon, die geo-objecten uit verschillende bronnen bij elkaar brengt.

Art. 2 - Wetten en Verordeningen
De amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten verplicht zich ertoe alle wetten en verordeningen na te leven, die van kracht zijn op de plaats en op het ogenblik van zijn
activiteiten.

Art. 3 - Veiligheidsregels
Elke amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten mag zichzelf, noch anderen in gevaar brengen door het veronachtzamen van elementaire veiligheidsregels.

Art. 4 - Het Natuurlijk Milieu
De amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten heeft de plicht het natuurlijke milieu te eerbiedigen. Het is zijn plicht de plaats van zijn of haar activiteiten in haar oorspronkelijke toestand te herstellen. Elke vorm van vandalisme is volstrekt uit den boze.

Art. 5 - Bescherming van Geologische Sites en Vindplaatsen
Maatregelen, door de overheid genomen ter bescherming van sites en vindplaatsen, dienen steeds te worden gerespecteerd.

Art. 6 - De Hoeveelheid Verzameld Materiaal
De amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten zal slechts bemonsteren ten behoeve van de eigen verzameling.

Art. 7 - Handel in Geo-objecten
Het is de, amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten slechts toegelaten occasioneel handel te drijven in geo-objecten.
Ruilen wordt aangemoedigd als middel om de eigen verzameling uit te breiden.

Art. 8 - Werktuigen
De amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten zal uitsluitend het traditionele handgereedschap van de geoloog gebruiken. Andere technieken en werktuigen mogen niet
worden aangewend zonder vergunning.

Art. 9 - Basiskennis
Amateur-geologen en verzamelaars van geo-objecten zouden zich de noodzakelijke basiskennis eigen moeten maken, teneinde in staat te zijn het wetenschappelijke belang van de verzamelde voorwerpen te evalueren.

Art. 10 - De Meldingsplicht
De amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten is gehouden elke belangrijke ontdekking te melden aan bevoegde wetenschappelijke instellingen.

Art. 11 - Beheer van de Verzameling
Verzamelaars van geo-objecten nemen de verplichting op zich, hun verzamelingen op een behoorlijke wijze te beheren.
Elk specimen zou moeten voorzien zijn van de bijhorende gegevens.

Art. 12 - Houding tegenover Bedrog
Het is niet toegelaten bedrog te plegen door vervalste, geprepareerde of op een of andere manier gewijzigde geo-objecten bewust te doen doorgaan voor echt of natuurlijk.
Ook het opzettelijk verstrekken van verkeerde, onvolledige of valse gegevens is een zware fout.

Art. 13 - Toegang tot Verzamelingen
Verzamelingen van geo-objecten zouden toegankelijk moeten zijn voor professionele geologen of andere onderzoekers. Op hoffelijke aanvraag en na afspraak.

Art. 14 - Verantwoordelijkheid
Elke amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten, lid van een Belgische geologische vereniging die de deontologische code onderschreven heeft, wordt geacht die te kennen en te respecteren. Hij is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn handelingen. De verenigingen van amateur-geologen en verzamelaars zijn verantwoordelijk voor de activiteiten die zij
inrichten.

Art. 15 - Overtredingen
Overtredingen van deze erecode kunnen worden gemeld aan de voorzitters van verenigingen waarvan de overtreder deel uitmaakt. Deze verenigingen beraden zich autonoom en in overeenstemming met hun statuten, over de te nemen maatregelen. Elke betrokkene kan de zaak aanhangig maken bij de Arbitrageraad van de Raad voor Aardwetenschappen vzw, waarvan de arresten bindend zijn.Code déontologique
Art. 1 - Définitions
• Géologie : Science qui étudie, dans tous ses artefacts et applications, la partie accessible de la lithosphère.
• Géologue professionnel : personne dont la profession est la géologie et qui possède les diplômes et/ou l’expérience professionnelle requis pour l’exercer.
• Géologue amateur : personne qui pratique la géologie par goût sans en faire sa profession ni en retirer un quelconque avantage financier.
• Collectionneur : personne qui rassemble, par loisir goût , des objets géologiques d’origines diverses.
• Commerçant : personne qui fait, plus qu’occasionnellement, commerce d’objets géologiques.
• Objets géologiques : objets d’origine géologique, tels que roches, minéraux et fossiles; cette catégorie comprend également des objets ayant subi une modification par un processus naturel.
• Objets naturels d’intérêt scientifique : objets ayant une origine naturelle, c’est-à-dire une origine géologique, biologique, chimique ou physique.

Art. 2 - Lois et règlements.
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques respecteront les prescriptions légales en vigueur au lieu et au moment de leurs activités.

Art. 3 - Règles de sécurité.
Au cours de leurs recherches, le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques ne s’exposeront à aucun danger par négligence des règles de sécurité élémentaires.

Art. 4 - Le milieu naturel.
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques ont le devoir de respecter le milieu naturel. Il est de leur devoir de remettre le lieu de leurs activités dans son état d’origine. Toute forme de vandalisme est à proscrire dans tous les cas.

Art. 5 - Protection des sites géologiques et des lieux de récolte.
Les mesures prises par l’autorité en vue de la protection de sites ou de lieux de récolte doivent être respectées dans tous les cas.

Art. 6 - L’importance des prélèvements.
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques se limiteront au prélèvement des échantillons nécessaires à leur propre collection.

Art. 7 - Commerce d’objets géologiques.
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques ne pratiqueront qu’exceptionnellement la vente ou l’achat de ces objets. Les échanges en vue d’enrichir leurs propres collections sont encouragés.

Art. 8 - L’outillage.
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques emploieront exclusivement l’équipement manuel traditionnel du géologue. D’autres outillages ou techniques ne seront utilisés que moyennant autorisation.

Art. 9 -Connaissances de base.
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques s’engagent à progresser en connaissance pour être à même d’évaluer l’intérêt scientifique des objets récoltés.

Art. 10 - Devoir d’information.
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques sont tenus d’informer les institutions scientifiques concernées, de chaque découverte importante.

Art. 11 Méthodes de récolte.
Les géologues amateurs et les collectionneurs d’objets géologiques s’engagent à gérer leurs collections d’une manière correcte, chaque échantillon sera répertorié d’une façon suffisamment explicite.

Art. 12 - Attitude vis à vis de la fraude.
La tromperie n’est pas permise en faisant passer des objets géologiques artificiels, falsifiés, réparés ou transformés pour vrais et naturels. La diffusion délibérée de fausses informations constitue une faute déontologique grave.

Art. 13 - Accessibilité des collections.
Les collections devraient être accessibles aux géologues professionnels et autres chercheurs sur demande courtoise et sur rendez- vous.

Art. 14 - Responsabilité.
Tout géologue amateur ou collectionneur d’objets géologiques, membre d’une association géologique belge, est tenu de connaître et d’appliquer ce code de déontologie. Il reste en tout temps responsable de ses actes. Chaque association de géologues amateurs et / ou de collectionneurs est responsable des activités qu’elle organise.

Art. 15 - Infractions.
Les transgressions à ce code de déontologie peuvent être communiquées au président de l’association dont le contrevenant fait partie. L’association statuera, de façon autonome et en concordance avec ses statuts, sur la sanction à appliquer.

image
image
image
 
image
  image